مأموریت مدیریت بحران و پدافند غیرعامل

پدافند غیر عامل و مدیریت بحران در حوزه بنادر ماموریت دارد پایداری و استحکام، چند منظورگی، موازی سازی، قابلیت جایگزینی، تداوم خدمات و فعالیت های ضروری در شرایط بحرانی را در تمامی بنادر کشور گسترش و تعمیق بخشیده و این بخش را در مقابل انواع تهدیدات طبیعی و انسان ساز مصون سازد.

ماموریت HSE

ما به دنبال ارتقاء بهداشت، ایمنی و محیط زیست سازمان و ذینفعان، بنادر و آب‌های تحت حاکمیت و نظارت جمهوری اسلامی ایران هستیم.
ما به دنبال تولید و اشتراک دانش، توانمندسازی، انگیزش و نهادینه‌سازی فرهنگ HSE در کارکنان و ذینفعان هستیم و با بکارگیری آخرین تکنولوژی های روز دنیا براساس الزامات بین¬المللی و مسئولیت اجتماعی، رهبری و هدایت HSE صنعت دریانوردی منطقه را بر عهده خواهیم داشت.