Loading
اخبار
اجرای ممیزی شاخص های ایمنی و بهداشت و حریق در بندر شهید باهنر
مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر و شرق هرمزگان از اجرای ممیزی شاخص های ایمنی و حریق در بندر شهید باهنر خبر داد .
ارزیابی شاخص های HSE و ایمنی حریق سال ۱۴۰۱ بنادر آبادان
شاخص های HSE و ایمنی حریق سال ۱۴۰۱ بنادر آبادان با هدف ارتقای سطح ایمنی و بهره وری از روش های نوین ایمنی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
قهرمانی تیم اداره بنادر و دریانوردی هرمزگان در ششمین دوره مسابقات آتش نشانی بنادر /ارتقا سطح آمادگی آتش نشانان با برگزاری این
تیم امداد و آتش نشانی اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در ششمین دوره مسابقات عملیاتی آتش نشانان بنادر هرمزگان در بندر شهید رجایی قهرمان شد.
صفحه ۱ از ۱۴

پرسش های متداول

مدیریتHSE سازمان بنادر و دریانوردی به طور مستقل و مستقیماً زیر نظر معاون وزیر و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی فعالیت می کند.
مدیریتHSE سازمان در حوزه های ایمنی، بهداشت، محیط زیست، آتش نشانی ، پدافندغیرعامل و مدیریت بحران فعالیت می نماید.
ساختارHSE، پدافندغیرعامل، مدیریت بحران در بنادرامام خمینی(ره)،شهید رجایی و چابهار در سطح اداره، و در سایر بنادر درسطح مرکز HSEطراحی و ایجاد شده که اداره/مرکز مذکور به طور مستقل و مستقیماً زیر نظر مدیرکل/مدیر بندر فعالیت می نماید.
برنامه استراتژیک سازمان در زمینهHSE ، پدافندغیرعامل و مدیریت بحران مشتمل برارکان جهت ساز ( چشم انداز، مأموریت، ارزش)، استراتژی ها و اهداف عملیاتی توسط هیأت عامل سازمان تصویب و جهت اجرا به بنادر ابلاغ شده است.

نقش مدیریتHSE سازمان ستاد مرکزی را می توان به بخش های زیر تقسیم نمود:

الف- تصمیم سازی برای مدیران ارشد سازمان در زمینه اتخاذ تصمیمات لازم با هدف ارتقاء و بهبود وضعیت HSE،پدافند غیرعامل و مدیریت بحران بنادر کشور.

ب- تصمیم گیری و سیاست گذاری درخصوص اهداف عملیاتی بنادر، متناسب با اهداف عملیاتی مندرج در برنامه استراتژیکHSE و اهداف کلان سالیانه سازمان.

ج- نظارت عملکرد ادارات/مرکز HSE بنادر و ارزیابی شاخص های مربوط ازجمله شاخص هایHSE ، شاخص های ایمنی حریق،شاخص های پدافند غیرعامل و مدیریت بحران به صورت مستمر، دوره ای و موردی.

ادارات / مرکزHSE بنادر همزمان دارای دو نقش می باشد:

الف- اجرای سیاست های سازمان در زمینهHSE در بنادر کشور و پایش و نظارت برحسن اجرای آنها.

ب- نظارت مستمر بر ذی نفعان و شرکت های فعال در بنادر کشور در زمینه اجرای سیاستهای سازمان در زمینه ایمنی و ارزیابی عملکرد سالیانه شرکتها یمذکور رخصوصو وضعیتHSE .

ساختار سازمان مدیریت HSE سازمان بنادر و دریانوردی