ایمنی بنادر

امروزه بنادر مهم و فعال دنیا، تأثیری فزاینده در رشد اقتصادی کشورها، جلب سرمایه های خارجی و کاهش قیمت نهایی محصوالت دارند. صنعت کشتیرانی با عنایت به تاریخچه طولانی و سهولت ورود و خروج سرمایه گذاران به این عرصه باعث گردیده تا حمل کالاها در مسیرهای طولانی با کمترین هزینه صورت پذیرد. پس حفظ این مزیت رقابتی در صنعت بندری و کشتیرانی در مقایسه با سایر طرق حمل و نقل از قبیل حمل و نقل ریلی، هوایی و جاده ای تنها در گرو به کارگیری کشتی های پیشرفته با ظرفیت و سرعت باال نیست، بلکه توانایی بنادر در ورود و خروج ایمن کشتی ها و نیز مدیریت تخلیه،انبارش، جابجایی و بارگیری انواع کالا بصورت ایمن می باشد. بروز حوادث متعدد ناشی از غیر ایمن بودن تأسیسات، تجهیزات یا اعمال غیر ایمن کارکنان، افت شاخص های تخلیه و بارگیری به دلیل عدم دسترسی و وجود منابع انسانی سالم و آموزش دیده و همچنین از دست دادن فرصت های جذب مشتری و سرمایه از جمله عواقب عدم رعایت اصول و مقررات HSE در بنادر می باشد.