محیط زیست بنادر

امروزه، بنادر به عنوان واسطه حمل و نقل دریایی و خشکی، تبادل انواع مختلف کالا از قبیل کالاهای کانتینری، فرآورده های نفتی، مواد معدنی، فله خشک و مایع و سایر کالاهای متفرقه را عهده دار می باشند. از سوی دیگر، توجه به مسایل زیست محیطی در کنار سایر ملاحظات فنی، نقش بسزایی را در طراحی پروژه ها و علی الخصوص طرح های توسعه بنادر ایفا می نماید. هم اکنون در اکثر پروژه ها، طراحی ها بر عهده بخش فنی بوده و ارزیابی های زیست محیطی به صورت مستقل و جدا از بخش فنی انجام می پذیرد. این موضوع سبب می شود اندرکنش مطلوبی میان مسایل فنی و زیست محیطی برقرار نشده و میزان تاثیرگذاری ملاحظات زیست محیطی در تصمیم گیری ها کاهش یابد. لذا همکاری گروه زیست محیطی با بخش فنی می تواند تا حد زیادی سبب ارتقاء کیفیت و توجه به مسایل زیست محیطی در پروژه های مختلف گردد.