پدافند غیر عامل

بنادر و سواحل از جمله مهمترین مناطق مرزی محسوب می گردند. اتصال به آبهای آزاد و ارتباطات تجاری و بین المللی از طریق مهمترین امکان تجارت دور- کشتیرانی– از جمله ویژگی های بنادر و سواحل هستند.برای ایران و اغلب کشورهای جهان، تجارت و تبادل کالا از طریق دریا و با بهره گیری از سواحل و بنادر صورت میگیرد. بنابراین سواحل و مناطق همجوار آنها در خشکی و دریا از اهمیت حیاتی برای کشورها برخوردارند.

آمایش، سازماندهی، ساماندهی و مدیریت یکپارچه سواحل، گامی در جهت استفاده و بهرهگیری مناسب و بهینه از سواحل و بنادر به عنوان مناطق و مجموعه های با اهمیت می باشند. بدیهی است با افزایش درجه اهمیت یک موضوع و منطقه برای کشور، ضرایب ایمنی، امنیتی آن نیزافزایش می یابد. سازمان ها، رده ها و معاونتهای مختلف در سازمان بنادر و سایر سازما نهای ذیربط، مسئولیت ایمنی و امنیت در برابر سوانح وحوادث معمولی در بنادر، سواحل و دریانوردی را به عهده دارند. چگونگی تداوم فعالیت بنادر و سواحل در حوزه های تجاری و ارتباطی را در شرایط بحرانی ناشی از تهدیدات دشمن نیزمورد بررسی قرار داده و با بهره گیری از تدابیر و تمهیدات ویژه پدافند غیرعامل، ضرایب ایمنی، امنیتی و دفاعی بنادر و سواحل را برای تداوم فعالیتها در زما نهای صلح و جنگ افزایش دهد. دامنه این تدابیر و تمهیدات از جزیی ترین عناصر، تجهیزات و سازه های بندر تا راهبردی ترین موضوعات کشور در ارتباط با مدیریت، آمایش سرزمین و مسایل مربوط به تجارت و اقتصاد گسترده است .زمینه های مختلف مقابله با تهدیدات دشمن که میتواند از جنگ اقتصادی، تهدید تجارت، تهدید ناوگا نهای تجاری، جنگ الکترونیک، حملات تخریبی و در نهایت اقدام به تخریب برخی از سواحل و بنادر و یا حتی تسخیرگسترده باشد؛ بسیار متنوع و هوشمندانه و کارآمد هستند. حوزه های فنی و مهندسی ساخت بنادر، تجهیزات، سازه های دریایی و ساختما ن های فعالیتی، اقلیم شناسی، جغرافیا، مکانیابی بنادر و آبراهه ها، آمایش سرزمین و سواحل و بسیاری از مسایل دیگر دراین خصوص مورد توجه قرارخواهند گرفت.با بکارگیری تمهیدات پدافند غیرعامل و بهر ه گیری از تدابیر و توصیه های آن در زمینه های مختلف، علاوه بر تداوم فعالیتها و افزایش ضرایب دفاعی وامنیتی در برابر تهدیدات دشمن؛ قطعاً ضرایب ایمنی در برابر انواع حوادث و سوانح طبیعی، فنی و مهندسی و خطاهای انسانی نیز افزایش یافته و صرفه جویی های ناشی از تجمع در شیو ه های ایمنی به وجود خواهد آمد و بنادر وسواحلی ایمن تر، امن تر و قابل دفاع ترخواهند شد.