باتوجه به اینکه بنادر نقش اساسی در فرایند جهانی شدن را بعهده دارند واز آنجائیکه بیش از 90 % واردات کشور ایران از طریق دریاها و به کمک بنادر انجام می شود بایستی مدیریت بحران به گونه ای باشد که به اهداف مهم آن از جمله کاهش خسارات مالی و جانی دست یافت.